INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA W WIESZCZYCZYNIE W OKRESIE 12.04.2021-18.04.2021.

Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08 kwietnia 2021r. przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć stacjonarnych w Przedszkolu w Wieszczyczynie. 

Rozporządzenie:
 https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf

Informujemy, że Przedszkole może zorganizować zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek i specyficzna praca zawodowa nie pozwala na zapewnienie w tych dniach opieki dziecku.

Wnioski przyjmowane są na poniższym druku  drogą elektroniczną: 
WNIOSEK I OŚWIADCZENIE RODZICÓW

sekretariat@spmaslowo.pl
– dziennik elektroniczny. 

Wychowawcy kontynuują zajęcia w formie zdalnej. 

Małgorzata Sławek 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Masłowie